Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

XXVII Sesja Rady Miejskiej

2

 

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 25 lutego 2021 r.  (czwartek) o godz. 1000 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w sali Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej ARS ET HISTORIA w Bolkowie, ul. Niepodległości 10:

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych
  do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za II półrocze 2020 r.
 7. Ocena ładu i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Bolków za 2020 r.
  z uwzględnieniem efektów pracy dzielnicowych.
 8. Informacja podsumowująca realizację „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na lata 2017-2020”.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie nieuwzględnienia petycji mieszkańca Warszawy w przedmiocie wniosku
   o podjęcie przez Radę Miejską w Bolkowie uchwały o równym traktowaniu
   i poddawaniu eksperymentalnemu szczepieniu przeciw wirusowi SARS-CoV-2 mieszkańców miasta i gminy Bolków jako działań niezgodnych z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolków, branych pod uwagę
   na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
  3. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
  4. zmieniający uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty
   za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
  5. zmieniający uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Państwowej Straży Pożarnej
   we Wrocławiu;
  7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jaworskiego;
  8. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Wierzchosławice;
  9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sady Dolne;
  10. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sady Górne;
  11. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wolbromek;
  12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bolków a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029, zwanym Planem działań ZITAJ;
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad.

Więcej informacji pod LINKIEM

 1

 

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.