Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

2

 

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 marca 2021 r.  (wtorek) o godz. 1000 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej  w zdalnym trybie obradowania, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dokonania wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  3. w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  4. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Bolkowie,
  5. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/186/21 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jaworskiego,
  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jaworskiego na dofinansowanie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na rzecz utworzenia Klastra Energii „Pogórze Kaczawskie”,
  8. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolków,
  9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.
 5. Rozpatrzenie projektu oświadczenia w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa.
 6. Zakończenie obrad

Więcej informacji pod LINKIEM

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.