Schriftgröße:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr ewid. 288 w Mysłowie ( 0+000 – 0 + 200)

Całkowita wartość zadania: 96 260,92 zł
Wysokość dotacji: 75 565,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 20 695,92 zł

Długość nawierzchni do przebudowy: 200 mb (szerokość ok. 4,00 m)

ZAKRES PRAC:

  • wykonanie korytowania i usunięcie istniejącej zniszczonej – zmieszanej podbudowy,
  • wykonanie profilowania oraz nowej podbudowy na głębokości średnio 20 cm z niesortu kamiennego o uziarnieniu 0-63,
  • wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości średnio 8 cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm),
  • odtworzenie poboczy,
  • oczyszczenie przepustów i rowów odprowadzających wodę z jezdni.

WYKONAWCA:
Gminno- Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: Wrzesień 2015

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.