Schriftgröße:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr ewid. 436 w Mysłowie (0+000 – 0 + 078)

Całkowita wartość zadania: 65 525,00 zł
Wysokość dotacji: 51 245,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 14 280,00 zł

Długość nawierzchni do przebudowy: 78 mb (szerokość ok. 3,5 m)

ZAKRES PRAC:

  • wykonanie korytowania,
  • usunięcie istniejącej zniszczonej – zmieszanej podbudowy,
  • wykonanie nowej podbudowy na głębokości średnio 20 cm z niesortu kamiennego o uziarnieniu 0-63,
  • wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości średnio 8 cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm),
  • odtworzenie poboczy z niesortu kamiennego, warstwa o grubości 15 cm.

WYKONAWCA:

Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: Wrzesień 2015

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.