Schriftgröße:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 576 w Kaczorowie.

Szczegółowy zakres zadania:
Jezdnia
Zaprojektowano pas ruchu o szerokości nawierzchni 3,00 m,
Projektowana konstrukcja wg. Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych jest następujący :

  • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
  • podbudowa z niesortu 0/63 grubość 15 cm – warstwa dolna,
  • podbudowa z niesortu 0/31,5 grubość 10 cm – warstwa górna,
  • warstwa wiążąca z masy asfaltowej grubość 4 cm,
  • warstwa ścieralna z masy asfaltowej grubość 4 cm,
  • krawężniki wraz z wykonaniem ław 5 m.

Zjazdy do posesji
Przewiduje się odtworzenie istniejących zjazdów.

Pobocza
Przewiduje się wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym.
Odwodnienie
Należy zachować istniejące spadki stanowiące odwodnienie powierzchniowe, kierujące wody opadowe do istniejącego rowu. Należy wykonać remont dwóch przepustów o śr. 400 i 800 mm oraz oczyścić i pogłębić istniejące rowy.

Oznakowanie pionowe
Wprowadza się oznakowanie znakami pionowymi D-46 – droga wewnętrzna i D-47 – koniec drogi wewnętrznej.

Wartość robót – 168.261,02 złotych brutto

inspektor nadzoru: 1.800,00 zł

wnioskowana kwota dotacji z MAiC – 134.608 zł

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 09.11.2015 roku, a ich zakończenie do dnia 15.12. 2015 roku.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.