Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

III Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 1200 odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej ARS ET HISTORIA, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie III Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Bolków za 2023 r.
 7. Raport o stanie Gminy Bolków za 2023 r.
 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Bolków za 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bolkowa wotum zaufania.
 10. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2023 r.:
 • sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2023 r.
 • informacja o stanie mienia Gminy Bolków za 2023 r.
 • sprawozdanie finansowe Gminy Bolków za 2023 r.
 • opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Bolkowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2023 r.
 • opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2023 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bolków za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2023 r.
 2. Absolutorium dla Burmistrza Bolkowa:
 • wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bolkowa absolutorium
  z wykonania budżetu Gminy za 2023 r.
 • opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bolkowa absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2023 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bolkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bolków za 2023 r.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr VIII/62/19 RM w Bolkowie w sprawie określenia wys. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat;
 • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego elektrowni fotowoltaicznej w Sadach Górnych;
 • projekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bolków,
 • zmieniająca statut Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie,
 • projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków na lata 2024-2033;
 • projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolków na 2024 r.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję: LINK

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.