Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

XLVI/2022 Sesja Rady Miejskiej

 

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 900 odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej ARS ET HISTORIA przy ul. Niepodległości 10 w Bolkowie, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za I półrocze 2021 r.
 7. Informacja na temat stanu realizacji inwestycji gminnych mających miejsce w 2021 r. oraz II kwartałach 2022 r. z uwzględnieniem planowanych inwestycji.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bolków na lata 2021-2024;
  2. w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  3. zmieniająca uchwałę w spawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2022 r.;
  4. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie;
  5. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie;
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.

 

Materiał na sesję: https://bolkow.esesja.pl/posiedzenie/59a672cb-7e38-4

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.