Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Sady Dolne, dz. 347, pow. 0,5241 ha

 Sady Dolne 347

Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części wsi Sady Dolne, poza główną linią zabudowy wsi, przy asfaltowej drodze powiatowej 2796D, łączącej się w bliskiej odległości ok. 600 m z nowo wybudowanym węzłem „Bolków” w Sadach Dolnych (DK5 relacji Lubawka – Kamienna Góra – Strzegom – Wrocław – Świecie z drogą ekspresową S3).

Obecnie działka stanowi grunt niezabudowany, nieutwardzony, porośnięty roślinnością trawiastą, o foremnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren lekko nachylony ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Na działce przy jej wschodniej granicy posadowiony jest pojedynczy betonowy słup SN z napowietrzną linią elektroenergetyczną. Usytuowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej ogranicza możliwości zagospodarowania i zabudowy części działki pozostającej w jej bezpośrednim zasięgu wraz z pasem strefy ochronnej.

Działka nie jest uzbrojona. W przyległej drodze powiatowej aktualnie nie przebiegają żadne sieci infrastruktury technicznej. Jednak z uwagi na usytuowanie na działce słupa SN jest możliwość podłączenia energii elektrycznej. Natomiast sieci wodociągowa i kanalizacyjna znajdują się w odległości ok. 200-300 m – istnieje konieczność budowy przyłączy.

Przedmiotowa działka wchodzi w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer JG1K/00020789/9. W dziale III przedmiotowej księgi wpisane jest ostrzeżenie o treści „ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – dla działki gruntu nr 438/4 prowadzone są dwie księgi wieczyste: JG1K/00008529/9 i nr JG1K/00020789/9”.

Działka nr 347 wolna jest od jakichkolwiek obciążeń i ostrzeżeń oraz praw i roszczeń osób trzecich.

Powyższa nieruchomość znajduje się na obszarze, który w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków oznaczony jest symbolem 11.K.31 PG - teren zabudowy z przeznaczeniem pod różne formy działalności produkcyjnogospodarczej, dla którego ustala się:

  1. oddziaływanie na środowisko nie wykraczające poza granice terenów;
  2. możliwość lokalizacji usług handlu i produkcji rzemieślniczej;
  3. powierzchnia działki po podziale co najmniej 2000 m2;
  4. wysokość obiektów do 3 kondygnacji nadziemnych;
  5. obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w ramach terenu;
  6. w strefie napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV ograniczenie zabudowy na podstawie przepisów szczególnych.

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.