Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Mysłów, dz. 328 pow. 1,4115 ha

Myslow 328

Nieruchomość położona w MYSŁOWIE, gmina Bolków, stanowiąca działkę numer 328, obręb Mysłów, o powierzchni 1,4115 ha, zabudowana niewielkim budynkiem gospodarczym.

Przeznaczenie terenu według planu zagospodarowania przestrzennego:
część działki – symbol 4.2 UT, dla którego ustala się:

  1. teren przeznaczony pod funkcję usług turystycznych, rekreacyjnych, którego podstawowe przeznaczenie stanowi nieuciążliwa, komercyjna działalność usługowa,
  2. dopuszcza się przeznaczenie terenu – place manewrowe, miejsca postojowe dla pojazdów obsługujących;

część działki – symbol KD(GP 1/2 docelowo 2/2), dla którego ustala się:

  1. istniejący odcinek drogi krajowej nr 5 – droga główna ruchu przyspieszonego, jednojezdniowa, dwupasowa; docelowo dwujezdniowa, dwupasowa, wzdłuż dróg – szlaki rowerowe,
  2. zaleca się :
    • poszerzenia linii rozgraniczających – jak na rysunku planu,
    • przekrój drogowy w granicach terenów zainwestowanych,
  3. obejmuje się ochroną wartościową zieleń przydrożną.

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.