Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Stare Rochowice dz. 119 i 120 pow. 10.1064 ha

St Rochowice

Nieruchomość położona w miejscowości STARE ROCHOWICE, gmina Bolków, stanowiącej działkę numer 119 o powierzchni 0,5216 ha i działkę numer 120 o powierzchni 9,5848 ha, o łącznej ich powierzchni wynoszącej 10,1064 ha.
Cały teren usytuowany jest w obrębie złoża wód leczniczych: szczaw glauberskich i wód wodorowowęglanowo-siarczanowo-sodowych.

Przeznaczenie terenu według planu zagospodarowania przestrzennego

Powyższa nieruchomość znajduje się na obszarze, który oznaczony jest:

 • w części symbolem U,ZP.1, dla którego ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej z zakresu:
   1. ochrony zdrowia, lecznictwa uzdrowiskowego i odnowy biologicznej,
   2. turystyki i hotelarstwa,
   3. gastronomii,
   4. rekreacji i wypoczynku,
   5. sportu,
   6. opieki społecznej,
   7. handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 400 m2, oraz tereny zieleni urządzonej;
  2. przeznaczenie uzupełniające:
   1. 4 lokale mieszkalne realizowane na rzecz przeznaczenia podstawowego,
   2. obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
   3. wody powierzchniowe śródlądowe (cieki i oczka wodne);
 • w niewielkiej części symbolem KD/p-j.1 - pod ciąg pieszo-jezdny.

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.