Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Zakończyła się ocena wniosków - listy rankingowe!!!

1

Informujemy, iż zakończyła się ocena projektów granatowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e.

  • Komisja oceniła w ramach kryteriów rankingowych i dostępowych ⚠️108 złożonych wniosków.
  • Do dofinansowania wybrano ✅ 87 projektów.
  • Na liście rezerwowej umieszczonych zostało ❓ 14 projektów, które spełniły kryteria dostępowe, ale ze względu na zbyt małą liczbę punktów nie zostały wybrane do dofinansowania.
  • Na liście projektów odrzuconych umieszczono ❌ 7 projektów, które nie spełniały kryteriów dostępowych.

Wkrótce wszyscy Grantobiorcy otrzymają pisma z informacją o wynikach oceny. O terminie podpisania umowy wnioskodawcy zostaną poinformowani odrębnym pismem.

 
 

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.