Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji

W dniu 28 października 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie członków Komitetu Rewitalizacji, którego celem było zapoczątkowanie prac komitetu, poprzez przedstawienie założeń procesu rewitalizacji realizowanego na obszarze Gminy Bolków oraz dokonanie wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Komitetu.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia założeń wynikających z zapisów ustawy o rewitalizacji, w szczególności dotyczących procesu wyznaczania obszaru rewitalizacji, możliwości utworzenia specjalnej strefy rewitalizacji, prowadzenia procesu partycypacji społecznej, określania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Omówiono kwestię związaną z zaangażowaniem społeczności lokalnej, której zdanie jest bardzo ważne w prowadzonym procesie rewitalizacji.

Podczas spotkania dokonano wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Komitetu Rewitalizacji.

Funkcję przewodniczącej członkowie jednogłośnie powierzyli Pani Małgorzacie Tokarskiej - Mazur, a funkcję wiceprzewodniczącego Panu Markowi Janas .

Członkowie Komitetu Rewitalizacyjnego przedyskutowali początkowe założenia związane z wykonywanym działaniem oraz ustalili, iż podczas następnego spotkania podjęta zostanie kwestia wyznaczania obszaru rewitalizacji, w szczególności w oparciu o informacje wynikające z analiz danych statystycznych zaprezentowanych przez wykonawcę Gminnego Programu Rewitalizacji.

POsiedenie komutetu rewitalizacvji, zdjęcie członków komitetu

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.