Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bolków na lata 2022-2026.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

            Burmistrz Bolkowa działając na podstawie art. 6 ust. 1 – 7 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 485), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bolków na lata 2022-2026.

            Celem przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bolków na lata 2022 – 2026 jest zapewnienie możliwości prowadzenia działań rewitalizacyjnych określonych w programie na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Bolków. Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne znajdują się na obszarach znajdujących się w stanie kryzysowym  z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, zaawansowanych procesów starzenia się ludności, braku samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych, a także występowania zjawisk o charakterze środowiskowym, gospodarczym i technicznym. Celem przedsięwzięć jest przeciwdziałanie wskazanym zjawiskom.

            Przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bolków na lata 2022 – 2026 nastąpi na zasadach i trybie, wskazanym w projekcie uchwały, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, podlegającemu przedmiotowym konsultacjom.

            Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 2 września 2022 roku do dnia 3 października 2022 roku w formie:

1. spotkań/warsztatów z interesariuszami rewitalizacji, na których zostaną omówione założenia ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Bolków na lata 2022 – 2026, podczas których będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji. Spotkania oraz warsztaty odbędą się:

- w dniu 21 września 2022 roku o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Bolkowie;

- w dniu 21 września 2022 roku o godzinie 13.00 w Szkole Podstawowej w Lipie;

- w dniu 27 września 2022 roku o godzinie 12.00  w Urzędzie Miejskim w Bolkowie;

- w dniu 27 września 2022 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Bolkowie.

2. ankiet realizowanych za pomocą elektronicznego formularza;

3. zbierania uwag ustnych przez przedstawicieli podmiotu, prowadzącego konsultacje, które odbędzie się w okresie trwania konsultacji w formie osobistej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

Uwagi w formie pisemnej lub elektronicznej można składać w terminie od dnia 2 września 2022 roku do dnia 3 października 2022 roku, dostarczając je:

a) elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bolkowie ul. Rynek 1 59-420 Bolków,

c) bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Bolkowie, w godzinach pracy Urzędu.

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 3 października 2022 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bolków,

b) na stronie internetowej Gminy pod adresem http://www.bolkow.pl,

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bolków i na stronie  http://www.bolkow.pl.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.