Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Zarządzenie 103/2020 w sprawie czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Bolkowie w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

Zarządzenie Nr 103/2020
Burmistrza Bolkowa

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Bolkowie w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1.    W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, do odwołania wprowadza się w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, zwanym dalej „urzędem”, czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu.

2. Czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu, o których mowa w ust. 1, polegają na wykonywaniu zadań przez urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Obsługa interesantów odbywać się będzie za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

3. W przypadku wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesantów, po wcześniejszym pisemnym, elektronicznym lub telefonicznym umówieniu wizyty (dzień i godzina) w referacie lub na stanowisku samodzielnym, do których właściwości należy załatwienie określonej sprawy.

4. Bezpośrednie kontakty między osobami uprawnionymi do przebywania w budynku urzędu należy ograniczyć do niezbędnego minimum, wykorzystując do tego celu w pierwszej kolejności dostępne środki komunikacji telefonicznej i elektronicznej.

5. Przyjęcie interesanta odbywać się będzie z zachowaniem szczególnej ostrożności, tj.:

1) po uprzednim zarejestrowaniu przybycia do siedziby urzędu na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;

2) po dezynfekcji dłoni środkiem do dezynfekcji zapewnionym przez urząd;

3) przy obowiązku zakrywania ust i nosa nieprzerwanie od chwili wejścia do budynku urzędu do momentu jego opuszczenia;

4) pod warunkiem zachowania miedzy interesantem a pracownikiem odległości co najmniej 1,5 metra oraz stosowania przez pracowników urzędu środków ochrony osobistej związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19;

5) przy dopuszczalnej liczbie interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie większej niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów;

6) bezpośredniej obsłudze interesantów wyłącznie w wyznaczonym pomieszczeniu danego referatu lub samodzielnego stanowiska, z uwzględnieniem zakazu przemieszczania się interesantów do pozostałych części budynku.

6. Osoby, które nie będą przestrzegać obowiązujących zasad, o których mowa w ust. 5, nie będą mogły przebywać na terenie urzędu.

7. Dokumentację w formie papierowej można składać za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych lub do skrzynki podawczej, która jest udostępniona przy wejściu do budynku urzędu. W takiej sytuacji należy podać dane do kontaktu: numer telefonu lub adres e-mail.

8. Dokumentację w formie elektronicznej można przesłać do urzędu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej podanej na stronie internetowej Gminy Bolków, poprzez ogólnopolską platformę teleinformatyczną ePUAP lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

9. Informację o stanie sprawy będzie można uzyskać telefonicznie lub mailowo. Na wniosek interesanta potwierdzenie złożenia dokumentu w formie papierowej zostanie wysłane drogą mailową na wskazany adres skrzynki elektronicznej.

§ 2. Właściwe dane umożliwiające kontakt wymieniony w § 1 ust. 3 udostępnia się na stronie internetowej oraz drzwiach wejściowych do budynku urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.bolkow.pl     i w Biuletynie Informacji Publicznej umbolkow.bip.net.pl.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Bolkowa z dnia 21 kwietnia 2020 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 25 maja 2020 r.

 

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.