Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Informacja o odbiorze zwierząt

Drodzy Mieszkańcy, w związku z licznymi sygnałami z terenu naszej gminy, związanymi z odbiorem zwierząt z posesji prywatnych przez osoby przedstawiające się jako instytucje państwowe, informuję, że:

 

Zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2* ustawy o ochronie zwierząt może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji burmistrza i przekazane:

✅ schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub

✅ gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lub

✅ ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych.

 • Zwierzę może zostać odebrane przez policjanta lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w przypadkach NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia
  u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu.
 • Bez zgody właściciela nieruchomości nikt nie ma prawa wejścia na prywatną posesję, dokonywania kontroli dobrostanu czy zaboru zwierząt, poza służbami państwowymi.
 • Upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, nie reprezentuje służb państwowych. Nie macie Państwo obowiązku wpuszczania ich na teren swojej nieruchomości, JEDYNIE PRZY ASYŚCIE POLICJI.
 • W przypadku gdy Państwo nie jesteście pewni czy dana osoba jest upoważnionym przedstawicielem organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt należy niezwłocznie powiadomić Policję w celu ustalenia tożsamości i jej uprawnień.
 • Wtargnięcie na posesję bez Państwa zgody może być naruszeniem przepisów:

art. 193 Kodeksu karnego – „Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

art. 51 Kodeksu wykroczeń – „Zakłócanie spokoju lub wywołanie zgorszenia:

 • 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,
  podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 • 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 • 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

 

* Art. 6 ust. 1a i 2 ustawy o ochronie zwierząt: Zabrania się znęcania nad zwierzętami. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub procedury w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie);

2) znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie;

3) używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból;

4) bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;

5) przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu;

6) transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres;

7) używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć;

8) dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec;

9) złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;

10) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;

11) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;

12) stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt;

13) organizowanie walk zwierząt;

14) obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia);

15) wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;

16) transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie;

17) utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.