Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przedłużenie terminu w sprawie składania uwag do projektu - WIERZCHOSŁAWICE

W odpowiedzi na pismo mieszkańców Wierzchosławic i Półwsi o przedłużenie terminu, w którym to zainteresowane strony mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia projektu planu, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, uprzejmie zawiadamiam, że termin wnoszenia uwag w przedmiotowej sprawie został wydłużony do dnia 31 stycznia 2022 r.

Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianą brzmienia art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Urz. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), Rada Miejska w Bolkowie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/266/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie nazwy ww. planu na „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW”.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.