Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

OBWIESZCZENIE: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolków na lata 2022 – 2025

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BOLKOWA

Na podstawie art. 48  ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247) Burmistrz Bolkowa informuje o

odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolków na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku”

Burmistrz Bolkowa wystąpił na podstawie 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolków na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w piśmie o numerze WSI.410.2.120.2021.HL.2 z dnia 1 marca 2022 roku uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolków na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku.

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie o numerze ZNS.9022.4.128.2021.DG z dnia 17 listopada 2021 roku stwierdził, iż względem projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolków na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku właściwe uzgodnienia odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy podjąć z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Przy rozważaniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, iż Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolków na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku przedstawia aktualny stan środowiska oraz określa hierarchię niezbędnych działań, zmierzających do poprawy tego stanu. Projekt dokumentu opisuje dziesięć obszarów interwencji, które odpowiadają poszczególnym komponentom środowiska lub obszarom mającym wpływ na jego stan. Dla obszarów wymagających interwencji wyznaczono cele, kierunki oraz zadania, które służyć mają poprawie stanu środowiska. Oprócz tego wyznaczono zadania, które służyć mają ochronie i zachowaniu obecnego stanu pozostałych komponentów środowiska. W ramach Programu przewidziano zadania polegające m.in. na: termomodernizacji budynków, wymianie oświetlania zewnętrznego na energooszczędne, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, prowadzeniu kampanii edukacyjnych, budowie nowych ścieżek rowerowych, monitoringu poziomów pól elektromagnetycznych, budowie sieci wodnokanalizacyjnej, rewitalizacji terenów zielonych.

Na terenie gminy Bolków znajdują się obszary chronione na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.), tj.: obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037, Dobromierz PLH020034 oraz Rudawski Park Krajobrazowy wraz z otuliną, rezerwaty przyrody: „Buki Sudeckie”, „Wąwóz Lipa”. Ponadto gmina Bolków znajduje się w obrębie korytarzy ekologicznych Góry Stołowe – północ, Góry Stołowe – wschód. Na terenie gminy ustanowiono pomnik przyrody oraz stwierdzono występowanie innych cennych elementów przyrody, takich jak: stanowiska zwierząt objętych ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 ze zm.) i roślin chronionych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) oraz siedliska przyrodnicze wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1713).

Planowane w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Bolków na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku inwestycje zakładają jedynie chwilowe i odwracalne oddziaływanie na środowisko na etapie prac inwestycyjno-budowlanych. Realizacja postanowień tego dokumentu nie będzie mogła powodować znaczącego oddziaływania na środowisko. W założeniach Programu szczególny nacisk został położony na opisanie uwarunkowań środowiskowych na obszarze gminy oraz wskazaniu działań, które zostaną podjęte w celu realizacji polityki ochrony środowiska w gminie Bolków. Działania te będą miały charakter prośrodowiskowy i nie wpłyną negatywnie na obszary chronione oraz inne cenne elementy przyrody. Ponadto z przesłanych materiałów wynika, że planowane przedsięwzięcia nie będą stanowiły ryzyka dla zdrowia i życia ludzi, a realizacja działań w założeniu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolków na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku.

Grzegorz Kucab

/-/ Burmistrz Bolkowa

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.