Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Otwarte konkursy ofert z dnia 3 stycznia 2023

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

Burmistrz Bolkowa
ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 na terenie gminy Bolków zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w sferze:

  1. Utrzymania obiektów sportowych oraz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej (zadanie nr 1),
  2. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych (zadanie nr 2).

Szczegółowe informacje w zarządzeniu nr 3/2023

 

 

Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1956 ze zm.)


Burmistrz Bolkowa
ogłasza


konkurs ofert na realizację w 2022r. na terenie gminy Bolków zadań z zakresu zdrowia publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.


I.  Zadania będące przedmiotem konkursu ofert.
Zadanie nr 1.
Realizacja profilaktycznych programów opiekuńczo-wychowawczych i psychoedukacyjnych w zakresie problemów alkoholowych wśród dzieci  i młodzieży szkolnej z terenu gminy Bolków.


Zadanie nr 2.
Realizacja profilaktycznych programów psychoedukacyjnych oraz wychowawczo-rozwojowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Bolków zagrożonych narkomanią.


Szczegółowe informacje w Zarządzeniu nr 2/2023

 

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.