Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Najnowsze konkursy dla organizacji pozarządowych

Fundacja PZU z kulturą

W ramach programu można uzyskać wsparcie na organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych  z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne. Celem programu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej, w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

Kto może złożyć wniosek ?
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Termin składania wniosków:
1 lipca – 1 sierpnia 2023

Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 20.000 zł.

Więcej informacji o prowadzonych konkursach można znaleźć na stronie.

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych.
Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, tj.:
1. Działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich.
2. Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
3. Rozwój przedsiębiorczości kobiet.
4. Inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
5. Upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
6. Reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
7. Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Wysokość wsparcia:
100%.
– do 8.000 zł (KGW do 30 członków),
– do 9.000 zł (KGW do 31-75 członków),
– do 10.000 zł (KGW ponad 75 członków).

Termin składania wniosków:
do 30 września 2023 lub wcześniejszego wyczerpania środków

więcej informacji o prowadzonym naborze na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-kgw-nabor-2023

Sportowa Natura

Lasy Państwowe są organizatorem konkursu.

Celem konkursu jest promocja Lasów Państwowych poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Wnioski o granty mogą składać kluby sportowe. Najwyżej oceniane są wnioski o jak najszerszym zasięgu promocyjnym.

Wysokość wsparcia:
100%, 10.000 zł.

Kto może złożyć wniosek ?
Kluby sportowe, wpisane do KRS lub prowadzące działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Wnioski promujące Lasy Państwowe poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody.
Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty.
Przykładowa tematyka:
- promocja obcowania z naturą,
- aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów,
- edukacja leśna i przyrodnicza,
- korzystanie z produktów lasu.

Więcej informacji o naborze na stronie: lasy.gov.pl

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.