Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. na terenie gminy Bolków zadania pn. „Rozwój bazy turystycznej poprzez zagospodarowanie ścieżki edukacyjnej prowadzącej do kamieniołomu w Krainie Wygasłych Wulkanów” przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które posiadają podpisaną umowę na realizację projektu na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy Bolków finansowanego ze źródeł zewnętrznych (w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego).

Szzegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznych