Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Program Priorytetowy „MOJA WODA 2023”

  • Nabór wniosków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Beneficjenci: Osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda” – dalej jako „Program”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.
  • Finansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę, uruchomienie instalacji:

  - do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),

   - do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,

   - do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),

- do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,

-  do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

  • Wysokość dofinansowania: Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie. Minimalna wartość kosztu zadania 2 000,00 zł, minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m3(2000 l).
  • Termin naboru wniosków: od dnia 03.08.2023 roku do 30 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania puli środków.
  • Złożenie wniosku o dofinansowanie: wypełnienie formularza przez Portal Beneficjenta w wersji elektronicznej i jednocześnie wysłanie podpisanej wersji papierowej na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Oddział w Legnicy, ul. Okrzei 16, 59-220 Legnica.
  • Szczegółowe informacje: https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/moja-woda-2023/w_674,cel-programu; tel. 76 862 92 19, wew. 222 (informacja czynna w godzinach 8:00-15:00), infolinia: 71 333 09 74.
  • Regulamin Programu: Znajduje się w załączeniu lub w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, biuro nr 2.

system wodny na trawie

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.