Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Opieka wytchnieniowa

Gminno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie planuje przystąpić w roku 2024 do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2023 finansowany w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program „Opieka wytchnieniowa" jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z

niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie

czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

  • posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, lub
  • posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
  • zostaną wskazane przez uczestnika Programu.

Uczestnicy programów nie ponoszą odpłatności.

Osoby zainteresowane wymienioną formą wsparcia prosimy o kontakt z Gminno – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10 - pod nr tel. 75 74 13 375.

Zebrane informacje pozwolą na ustalenie zapotrzebowania na tego typu usługi w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację ww. Programu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.