Font size:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr ewid. 450 i 790 w Mysłowie (0+000 – 0 + 142)

Całkowita wartość zadania: 83 193,00 zł
Wysokość dotacji: 65.302,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 17 891,00 zł

Długość nawierzchni do przebudowy: 142 mb (szerokość ok. 3,00 m)

ZAKRES PRAC:

  • wykonanie korytowania,
  • usunięcie istniejącej zniszczonej – zmieszanej podbudowy,
  • wykonanie nowej podbudowy na głębokości średnio 20 cm z niesortu kamiennego o uziarnieniu 0-63,
  • wykonanie odwodnienia powierzchniowego,
  • wykonanie jednostronnie koryta ściekowego, które zapewni odpowiednie kierowanie wód deszczowych i tym samym zapobiegnie w przyszłości kolejnym zniszczeniom,
  • wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości średnio 8 cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm),
  • odtworzenie poboczy z niesortu kamiennego warstwa o grubości 15 cm.

WYKONAWCA:

Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: Wrzesień 2015

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.