Font size:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starych Rochowicach, dz. nr 522

Całkowita wartość zadania: 259 696,59 zł
Wysokość dotacji: 99 540,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 166 156,59 zł

Długość nawierzchni do przebudowy: 395 mb (szerokość ok. 4,00 m)

ZAKRES PRAC:

  • wykonanie odprowadzenia wód opadowych z powierzchni jezdni powierzchniowo zgodnie ze spadkiem poprzecznym,
  • podbudowa z niesortu 0/63 grubość 20 cm,
  • warstwa wiążąca z masy min. – asfaltowej grubości 4 cm,
  • warstwa ścieralna z masy mineralno -asfaltowej grubość 4 cm,
  • wykonanie poboczy z niesortu kamiennego,
  • wykonanie zjazdów do posesji przy projektowanej drodze.

WYKONAWCA:
Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: Maj 2015

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.